pracuj z nami

Kogo szukamy

Nie ma innowacji bez ludzi, a realizując dziesiątki projektów ciągle się rozwijamy i rośniemy. Poszukujemy do naszych zespołów zarówno programistów, data scientistów, statystyków, jak również osób z doświadczeniem w PM, czy UX. 

Analityk funkcjonalny

zakres zadań:

 1. Aktywne uczestnictwo w planowaniu rozwoju platformy e-Health i procesów
 2. Zbieranie wymagań biznesowych oraz ich definiowanie, zarządzanie i analizowanie wymagań pod kątem rozwiązań dla platformy e-Health
 3. Tworzenie dokumentacji analitycznej i projektowej
 4. Prowadzenie analiz systemowych i biznesowych
 5. Dokumentowanie zapotrzebowania na nowe funkcjonalności zgłaszane przez interesariuszy projektu oraz konsorcjantów
 6. Konsultowanie proponowanych rozwiązań z konsorcjantami
 7. Opracowywanie przypadków użycia i scenariuszy testowych
 8. Zapewnienie jakości wytwarzanych produktów poprzez wsparcie testów akceptacyjnych oraz wdrożenie rozwiązania
 9. Współpraca z programistami przy realizacji i wdrażaniu rozwiązań

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

System architect

zakres zadań:

 1. przegląd literatury naukowej z dziedzin dotyczących projektowanego systemu
 2. audyt i selekcja stosowanych metod, modeli, algorytmów i struktur danych
 3. analiza wpływu wybranych algorytmów i struktur na architekturę systemu
 4. wraz z pozostałymi konsorcjantami ustalenie metodyki wytwarzania oprogramowania
 5. opracowanie ogólnej architektury systemu kompatybilnej z budowaną infrastrukturą
 6. analiza specyfiki warstwy sztucznej inteligencji w systemie
 7. adaptacja architektury systemu do potrzeb warstwy sztucznej inteligencji

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

IT consultant

zakres zadań:

 1. przegląd standardów i dobrych praktyk w obszarach obejmujących projekt
 2. analiza interfejsów API istniejących komponentów projektowanego systemu
 3. audyt certyfikatów, zgodności i kompatybilności istniejących urządzeń
 4. analiza standardów przesyłania i odbierania sygnałów i danych
 5. dobór języków i technologii programistycznych, systemowych i sieciowych
 6. tworzenie oprogramowania typu proof-of-concept
 7. eksperymentalna weryfikacja możliwości integracji urządzeń i komponentów

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

Data Warehouse Consultant

zakres zadań:

 1. przygotowanie specyfikacji działania hurtowni danych (w tym danych wrażliwych zbieranych przez urządzenia wchodzące w skład projektu ACESO)
 2. audyt i konsultacja architektury systemu pod kątem bezpieczeństwa danych
 3. opracowanie założeń i wymogów bezpieczeństwa danych medycznych
 4. dostosowanie projektu systemu do wymogów GDPR

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

UX Architect

UX zakres zadań:

 1. zbadanie specyfiki grup użytkowników primary i secondary user
 2. prowadzenie spotkań i wywiadów z przedstawicielami użytkowników
 3. rozpoznanie potrzeb, wymagań i barier dla grup użytkowników
 4. ustalenie wymogów dostępności i użyteczności dla grup użytkowników
 5. zbadanie uwarunkowań działania systemu z perspektywy UX
 •  

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

Signal Processing Engineer

zakres zadań (etap I):

 1. analiza możliwości i ograniczeń stosowanych technologii sensorów,
 2. przegląd rozwiązań stosowanych w poprzednich projektach (NITICS, CAMI, IONIS),
 3. badanie uwarunkowań technicznych akwizycji i rejestracji danych z urządzeń
 4. audyt i empiryczne rozpoznanie zmienności parametrów rejestrowanych sygnałów,
 5. opracowanie wejściowych wymagań technicznej poprawności i kompatybilności danych,
 6. określenie wyjściowych wymagań jakości i spójności danych po integracji wielu źródeł,
 7. ustalenie architektury i wykonanie projektu procesu integracji danych,
 8. specyfikacja niezbędnych mechanizmów konwersji i transformacji danych,
 9. analiza niepożądanych artefaktów i degradacji danych w procesie integracji,
 10. optymalizacja parametrów procesów integracji danych

zakres zadań (etap II):

 1. analiza scenariuszy zdalnej aktualizacji systemu pod kątem zmian źródeł i strumieni danych,
 2. adaptacja kryteriów jakości integracji danych do scenariuszy zmian struktury i jakości źródeł,
 3. opracowanie strategii kontroli zgodności integrowanych danych przed i po aktualizacji,
 4. zdefiniowanie etapów i metod w procesie migracji danych po aktualizacji systemu,
 5. implementacja procesu migracji danych w warunkach offline,
 6. eksperymentalna weryfikacja poprawności procesu migracji w różnych scenariuszach,
 7. opracowanie kryteriów i testów procesu migracji w formie zalgorytmizowanej.

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

Data Scientist

zakres zadań (etap I):

 1. analiza dziedzinowa obserwowanych cech,
 2. rozpoznanie potencjalnych zależności pomiędzy zmiennymi w danych wejściowych,
 3. opracowanie teoretycznych wymogów jakości danych w procesie uczenia maszynowego,
 4. operacjonalizacja wymogów jakościowych do postaci kryteriów ilościowych,
 5. opracowanie i formalna weryfikacja algorytmów rozstrzygania kryteriów jakości danych,
 6. analiza statystyczna wyników eksperymentalnych procesów integracji danych,
 7. opracowanie projektu strategii uzupełniania i eliminacji brakujących danych,
 8. projekt metodyki uczenia maszynowego na bazie zintegrowanych danych.

zakres zadań (etap II):

 1. pozyskanie danych testowych z urządzeń i repozytoriów danych,
 2. synteza kontrolnych danych walidacyjnych do celów testowania integracji,
 3. wytworzenie oprogramowania do celów testowania procesów integracji danych,
 4. implementacja kryteriów jakości danych w postaci procedur testowych,
 5. przeprowadzenie serii eksperymentów integracyjnych na danych testowych,
 6. projekt i implementacja interfejsu API obsługi środowiska integracji i pozyskania danych,
 7. implementacja mechanizmów konwersji i transformacji danych,
 8. wytworzenie dokumentacji technicznej wytycznych procesu integracji

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

DevOps Engineer

zakres zadań:

 1. dobór i opracowanie konfiguracji środowiska i infrastruktury serwerowej zgodnie z wytycznymi,
 2. budowa zaplecza bazodanowego do gromadzenia danych testowych,
 3. wdrożenie mechanizmów konwersji i transformacji danych,
 4. przeprowadzenie testów środowiska integracji danych,
 5. opracowanie i wdrożenie strategii automatyzacji utrzymania środowiska integracji,
 6. weryfikacja poprawności i optymalizacja wydajności API środowiska integracji,
 7. automatyzacja procesów integracji oraz ich testowania,
 •  

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

Analityk biznesowy
 1. Współpraca przy opracowywaniu metod analizy struktury preferencji (typu conjoint analysis)
 2. Współpraca przy opracowywaniu metody analizującej gotowość interesariuszy do płacenia za usługi ACESO (willingness-to-pay)
 3. Opracowanie rzeczywistych, na poziomie całej organizacji, potrzeb pomiędzy poszczególnymi liniami biznesowymi w odniesieniu do ogólnej strategii biznesowej
 4. Opracowanie możliwości realizacji celów biznesowych skutkujące zwiększeniem potencjału sprzedaży
 5. Kontrolowanie wytwarzanej wartości biznesowej
 6. Kontrolowanie zasadności biznesowej projektu
 7. Ciągłe kontrolowanie zmian na rynku zdrowia i IT
  Współpraca z analitykami systemowymi konsorcjum
 8. Współpraca z PM oraz pozostałymi analitykami biznesowymi konsorcjum
 9. Współtworzenie wizji wykorzystywania wytwarzanych usług pod kątem różnych grup beneficjentów projektu.

Aktualne oferty

na wykonanie zadań w ramach międzynarodowego projektu finansowanego ze środków UE oraz NCBR pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019